ELS APARELLS DE LAFUNCIÓ DE NUTRICIÓ


aparell digestiu

aprell respiratori

aparell excretor